Algemene Voorwaarden van SKBNL voor de Aanneming van Werken

Download hier de algemene voorwaarden

 

Artikel 1                                                       Algemeen

 

1.1         In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen:

 

Aanneemovereenkomst: Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. Hierna te noemen “overeenkomst”.
   
Aanneemsom:   Het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen.
Bosweg:   Een weg of pad in het bos waarover een gemotoriseerd voertuig zich kan verplaatsen.
CROW:   Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.
Feestdag:   Als feestdagen worden beschouwd: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en eventueel andere door de overheid als Nationale feestdag aangewezen dagen.
Houtproducten:

 

  Producten die hout bevatten, zoals de stam, top- en takhout, chips, biomassa, stobben.
Koper:

 

  De natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde die door koop de nieuwe eigenaar wordt van het hout en/of de houtproducten.
Opdrachtgever:   De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht uit wil laten voeren tegen een vergoeding.
Opdrachtnemer:   Rechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren, ook wel genoemd aannemer.
Oplevering   (Stilzwijgende) aanvaarding van het werk nadat alle

werkzaamheden en transporten op het terrein van verkoper hebben plaatsgevonden

Rondhout:   Gevelde, gesnoeide en (on)geschilde bomen
Ruiming:   Het afvoeren van hout en/of houtproducten naar een locatie buiten de grenzen van het terrein van opdrachtgever.
SKBNL:   Stichting Kwaliteit voor Bos-, Natuur- en Landschapswerk.
Termijn:   Gaat in bij aanvang eerste uur van eerste dag en eindigt bij laatste uur van de dag, tenzij die dag valt op een zondag of een erkende feestdag, dan eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.
Toekomstboom:   Als zodanig gemerkte bomen die tijdens de uitvoering van werkzaamheden gespaard en onbeschadigd moet blijven.
Verkoper:   De eigenaar of diens gemachtigde die zijn/haar hout en/of houtproducten verkoopt.
Werk:   Het werk, met inbegrip van eventuele leveringen, zal bestaan uit de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Werkdag:

 

 

  Werkzaamheden worden in de regel verricht op werkdagen van maandag t/m vrijdag, of in onderling overleg op zaterdag, tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Op zondag en op feestdagen worden geen werkzaamheden verricht, tenzij de aard van de werkzaamheden of de bedrijfsomstandigheden dan wel het bedrijfsbelang het verrichten van werkzaamheden op die dagen vereist.
Werkzaamheden:   Alle handelingen die partijen dienen te verrichten om naleving van de overeenkomst gestand te doen.

 

 

1.2       Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke aangegane overeenkomst worden afgeweken, waarbij nauwkeurig dient te zijn vermeld van welke bepaling(en) wordt afgeweken.

 

 

Artikel 2                                                      Aanvaarding

2.1       Opdrachtnemer heeft geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst, op verhoging van de aanneemsom of op enigerlei schadevergoeding op grond van onbekendheid met het werk, indien het werk voldoet aan de specificaties van de overeenkomst en opdrachtgever tijdig de juiste en volledige informatie heeft verschaft om het werk conform overeenkomst en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

2.2       Opdrachtnemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 3                                                         Betaling

 

3.1       Betalingen geschieden altijd op basis van een factuur. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden betalingen na oplevering door opdrachtnemer van het gehele werk.

 

3.2       Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen de in de overeenkomst en op de factuur genoemde termijn(en). Indien de overeenkomst en de factuur geen termijnen vermelden, geldt een termijn van 30 kalenderdagen na het tijdstip van opeisbaarheid.

 

3.3       Indien het verschuldigde niet binnen de termijn(en) is voldaan, is daarboven een rentevergoeding per maand verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is. Voor de berekening van de rentevergoeding zal een gedeelte van een maand als een volle maand worden beschouwd.

 

3.4       Hetgeen ter zake van de overeenkomst is verschuldigd, kan niet worden verrekend met vorderingen die de ene partij op de andere partij uit anderen hoofde dan deze overeenkomst mocht hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.5       Indien het verschuldigde niet binnen de genoemde termijnen is voldaan, heeft opdrachtnemer, nadat hij opdrachtgever per aangetekende brief tot betaling heeft gemaand, het recht de overeenkomst bij aangetekende brief 10 werkdagen later te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en op eventueel reeds verbeurde boetes. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste 25% van de aanneemsom.

 

 

Artikel 4                           Uitvoering werk op het terrein van opdrachtgever

 

4.1       Alle aanwijzingen en wijzigingen van het werk die door of namens opdrachtgever worden gegeven, dienen door opdrachtnemer te worden opgevolgd. Aanwijzingen die in strijd zijn met de overeenkomst dan wel invloed hebben op de aanneemsom moeten schriftelijk worden overeengekomen

 

4.2       Opdrachtnemer dient opdrachtgever tijdig, als regel 10 werkdagen tevoren, in kennis te stellen van de datum waarop met de uitvoering van werkzaamheden begonnen wordt. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen dan o.a. voor aanvang van de werkzaamheden de toestand van de wegen vastleggen en afspraken maken over eventuele herstelkosten bij oplevering.

 

4.3       Tenzij anders is overeengekomen mag uitvoering van werk slechts plaatsvinden op werkdagen tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

 

4.4       Het is uitsluitend toegestaan om hout en/of houtproducten te oogsten dat als zodanig is aangewezen door de opdrachtgever.

 

4.5       De voor de uitvoering van het werk benodigde voertuigen en machines dienen gebruik te maken van de door of namens opdrachtgever daartoe aangewezen boswegen en uitrijpaden. Bij het passeren van gesloten hekken of slagbomen dienen deze terstond na doorgang wederom te worden gesloten. Houtstapelplaatsen worden door opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer aangewezen.

 

4.6       Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen gevaarlijke situaties (zoals bijvoorbeeld "hangers" of geblokkeerde wegen en paden) aan het eind van de werkdag, voor het verlaten van de werkplek, te zijn opgeheven. Watergangen, greppels, wegen, paden en een strook van 2 meter ter weerszijden daarvan worden vrijgehouden van takken en afkortstukken en worden aan het eind van het project opgeheven tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

4.7       Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is machinale oogst van hout en/of houtproducten toegestaan. De overblijvende stobben dienen zo glad en zo laag als mogelijk boven de minerale grond te worden afgezaagd (max. hoogte 10-15 cm). Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden hout en/of houtproducten met een diameter groter dan (>) 8 cm afgevoerd voor zover dat machinaal is te oogsten en industrieel te verwerken.

 

4.8       Rondhout dat bestemd is om aan de bosweg te worden geleverd dient zodanig te zijn neergelegd dat de stammen goed meetbaar en verwerkbaar zijn, ontdaan van breuklijsten en wortelaanlopen, glad uitgesnoeid en overigens voldoen aan de schriftelijk overeengekomen afspraken.

 

 

Artikel 5                                                Ruiming/Oplevering

 

5.1       Indien oplevering van het aangenomen werk niet tijdig kan plaatsvinden vanwege bijzondere terrein- en/of weersomstandigheden gedurende de gehele in de overeenkomst genoemde uitvoeringstermijn, wordt direct een nieuwe datum (data) in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

 

5.2             a) Indien het aangenomen werk, anders dan bedoeld in artikel 5.1, niet volgens afspraak wordt opgeleverd, heeft de opdrachtgever het recht tot inhouding, van 5% van de aanneemsom per week, over te gaan, gerekend vanaf 10 werkdagen vanaf de opleverdatum.

 1. De opdrachtgever maakt geen gebruik van het genoemde recht onder a) indien in onderlinge overeenstemming een andere opleverdatum schriftelijk is overeengekomen
 2. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer middels een aangetekend schrijven uiterlijk 8 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen opleverdatum in kennis van zijn voornemen gebruik te maken van het onder a) genoemde recht.

 

 • Alle wegen, terreinen, gebouwen, beplantingen en andere eigendommen al dan niet van opdrachtgever welke door opdrachtnemer, diens personeel en andere door hem te werk gestelde personen, mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van opdrachtnemer op eerste aanzegging of aanschrijving en ten genoegen van opdrachtgever binnen een daarbij te stellen termijn worden hersteld, bij gebreke waarvan opdrachtgever de bevoegdheid heeft het ter zake nodige te (doen) verrichten op kosten van opdrachtnemer, zonder dat daartoe rechterlijke machtiging zal zijn vereist. Een en ander voor zover niet anders tussen partijen overeengekomen conform artikel 4.2.

 

 • Voor iedere beschadigde als zodanig van tevoren herkenbare toekomstboom kan de opdrachtgever een boete eisen van € 100,00. Voor iedere onherstelbaar beschadigde toekomstboom kan de opdrachtgever een boete eisen van € 500,00. Voor schade aan andere blijvende bomen kunnen partijen vooraf schriftelijk een schaderegeling overeenkomen.

 

 • Oplevering van het werk vindt plaats nadat alle werkzaamheden en transporten op het terrein van de opdrachtgever hebben plaatsgevonden.
 1. De opdrachtnemer moet een kennisgeving doen aan de opdrachtgever dat het werk klaar is om te worden opgeleverd;
 2. De opdrachtgever keurt het werk binnen een redelijke termijn en aanvaardt het werk (al dan niet onder voorbehoud van herstel van de gebreken) of weigert het werk, onder aanwijzing van de gebreken;
 3. De opdrachtgever keurt het werk niet binnen een redelijke termijn; dit geldt als een stilzwijgende aanvaarding;
 4. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd;
 5. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever;
 6. De opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken;
 7. Omdat de opdrachtnemer na oplevering heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, wordt de opdrachtgever op dat moment de volledige aanneemsom verschuldigd.

 

 

Artikel 6                                                          Meting

 • Vaststelling van het aantal te bewerken eenheden geschiedt vooraf of achteraf door opdrachtgever of door opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Meer- of minder werk wordt tegen de opgegeven prijzen verrekend op basis van de vastgestelde hoeveelheden.

 

 • Metingen van hout worden door of in opdracht van opdrachtgever uitgevoerd conform de meest recente Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout van het voormalige Bosschap of SKBNL.

 

 • Indien betaling plaatsvindt op basis van gemeten hoeveelheden stelt opdrachtgever alle oppervlaktegegevens en/of meetstaten ter beschikking aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient deze hoeveelheden voor- of achteraf op juistheid te controleren.

 

 

Artikel 7                                                       Erkenning

 

 • Boswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door bedrijven die zijn erkend conform de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) of een door het bestuur van de SKBNL als gelijkwaardig geaccepteerde regeling

 

 • Tot boswerkzaamheden worden in elk geval de navolgende werkzaamheden gerekend:

bosaanleg en herbebossing incl. terrein voorbereidend werk zoals stobbe verwijderen, opsnoeien/opkronen, zuiveren, opslag verwijderen, vellen, uitsnoeien, korten, uitrijden, uitslepen, chippen.

 

 

Artikel 8           Wettelijke -, fytosanitaire - en Milieueisen

 

 • Opdrachtgever is verplicht vóóraf aan opdrachtnemer te melden welke maatregelen zijn vereist in het kader van milieuzorg, zoals bijvoorbeeld het gebruik van biologisch afbreekbare oliën, lekbakken etc.

 

 • Opdrachtgever zal tijdig de noodzakelijke handelingen verrichten om werkzaamheden conform de bij wet voorgeschreven zorgvuldigheid te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer houdt zich aan de geldende wetgeving.

 

 • Het is opdrachtnemer niet toegestaan werkzaamheden of handelingen te doen of laten verrichten, te gedogen of na te laten dan wel activiteiten uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu - waaronder die van de bodem - wordt veroorzaakt c.q. kan worden veroorzaakt. Alle schade die

niettemin door handelen of nalaten door of vanwege opdrachtnemer ontstaat – waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering – is voor rekening van veroorzaker.

 

 • Wanneer zich tijdens de uitvoering onvoorziene calamiteiten als bedoeld onder 8.3 voordoen, worden deze door opdrachtnemer vastgelegd in een afwijkingenrapport. Hierbij wordt aangegeven welk gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu – waaronder die van de bodem zich heeft voorgedaan en welke maatregelen direct na deze constatering zijn getroffen.

 

 • Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor conform gangbare voorschriften (CROW) vereiste bebording en of afzetting bij werk in uitvoering.

 

 

Artikel 9                                                   Werkstillegging

 

9.1       Opdrachtgever kan, zonder dat hij zal zijn gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade of termijnoverschrijdingen, met onmiddellijke ingang stillegging van de werkzaamheden vorderen, wanneer opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, onder meer wanneer:

 1. opdrachtnemer, zijn werknemers, zijn onderaannemer(s) en of in opdracht daarvan werk verrichtende personen, de wettelijke voorschriften ten aanzien van de wijze van uitvoering van het werk en de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en materialen overtreden
 2. opdrachtnemer niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in artikel 8;
 3. wanneer terrein- en/of weersomstandigheden stillegging naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk maken

 

 • Opdrachtgever zal een werkstillegging binnen 2 werkdagen schriftelijk motiveren.

 

 • Onrechtmatig gebleken werkstillegging door opdrachtgever is grondslag voor schadevergoeding.

 

 • Werkstillegging door opdrachtgever heeft opschortende werking voor de termijnen als bedoeld in deze voorwaarden en de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op de uitvoering en de oplevering van het werk.

 

 

 

Artikel 10                                                Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer is gehouden zijn werknemers, zijn onderaannemer(s) en of in opdracht daarvan werk verrichtende personen, die zich aan ongeoorloofde handelingen schuldig maken, op eerste aanzegging of aanschrijving van opdrachtgever onmiddellijk van diens terrein(en) te (doen) verwijderen.

 

 • Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf, zijn werknemers, zijn onderaannemer(s) en of in opdracht daarvan werk verrichtende personen, begane overtredingen van de bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst.

 

.

Artikel 11        Ingebrekestelling en ontbinding

 

11.1     Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van de voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is de wederpartij bevoegd, nadat hij de eerste partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en deze partij gedurende de bij die ingebrekestelling gestelde termijn in verzuim blijft ter zake van de nakoming van diens verplichtingen, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid tot vergoeding van de geleden schade.

 

 

Artikel 12                                                  Bindend advies 

 

 • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

 

 • In geval van geschillen zal, wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer beiden dit wensen, een bindend advies, in de zin van artikel 7:900 lid 2 Burgerlijk Wetboek, worden gegeven door drie externe (niet behorende tot de organisatie van opdrachtgever of onderneming van opdrachtnemer) deskundige personen. Opdrachtgever en opdrachtnemer wijzen elk een deskundige aan; de derde deskundige wordt door deze beide reeds aangewezen deskundigen aangewezen. De aan het tot stand brengen van een bindend advies verbonden kosten worden door de in het ongelijk gestelde partij betaald, tenzij de deskundigen anders beslissen.

 

 

Artikel 13                                        (Buiten)gerechtelijke kosten

 

 • Indien opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever in enigerlei verplichting te kort schiet, waardoor schade ontstaat in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moet de partij die tekortschiet deze schade vergoeden

 

 • Ter zake van de bepaling van deze schade geldt ten aanzien van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, dat deze worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief zoals dat door de orde van advocaten is vastgesteld. Een en ander behoudens voor zover in gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.

 

 

Artikel 14                                                      Citeertitel

 

14.1     Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden van SKBNL 2020 voor de Aanneming van Werken".